1040x1040px_skin booster collection-03

SKIN LIGHT WHITENING BOOSTER SERUM


LICORICE EXTRACT

With its history dated back to 2300 BC related to China’s Emperor Shennong using licorice root as the magic plant to rejuvenate aging men and also found among many treasures in the Egyptian pharaoh Tutankhamun’s tomb from 1350 BC, this common ingredient in many of the remedies from Ancient Greece due to its relieving and anti-inflammatory effects has been used for medicinal purposes for years. Prized as superb skin brightening ingredient with a variety of beneficial compounds, which in addition to liquirtin an active compound helping to disperse and remove existing melanin, Licorice extract also provides the sedative power inducing melanocytes inactivated as preventing the new dark spot formation.

ด้วยประวัติสืบย้อนยาวนานถึง 2300 ปีก่อนคริสต์ศักราช อันเกี่ยวข้องถึงจักรพรรดิเฉินหนง ผ้ได้รับการยกย่องให้เป็นอู๋กู่เซียนตี้ หรือ “ปฐมกษัตริย์ห้าธัญพืช” ผู้ทรงใช้รากชะเอมเป็นสมุนไพรปาฏิหาริย์คืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผู้ร่วงโรย เหนื่อยล้าเพราะชราภาพ อีกทั้งยังมีร่องรอยหลักฐานปรากฏอยู่ท่ามกลางทรัพย์สินล้ำค่าในสุสานฟาโรห์ตุตันคามุนแห่งอียิปต์เมื่อครั้ง 1350 ปีก่อนคริสตกาล ตลอดจนมีบันทึกว่าเป็นส่วนผสมสามัญในการปรุงตำรับเยียวยาบำบัดของกรีกโบราณ สืบเนื่องจากสรรพคุณในการบรรเทาอาการอักเสบ ระคายเคือง ปัจจุบัน จากกรณีศึกษาวิจัยสมัยใหม่ สารสกัดจากรากชะเอม ได้รับการยกย่องคุณค่าในฐานะส่วนผสมไวท์เทนนิง กระจ่างโทนผิวสืบเนื่องจากสารประกอบนานาชนิดปริมาณเข้มข้น โดยเฉพาะลิเกอร์ติน (liquirtin) ซึ่งช่วยในการกระจาย และลอกตัวเมลานิน นอกจากนั้น สารสกัดรากชะเอมยังช่วยระงับสัญญาณกระตุ้นอันเกิดจากความระคายเคือง (เพราะรังสียูวี, ความเครียดเพราะออกซิเดชัน, ความเสียหายภายในสภาพผิว, ฯลฯ) ที่จะโน้มนำให้เซลล์เมลาโนไซต์ดำเนินกระบวนการผลิตเมลานินเกินพิกัด เป็นการป้องกันการก่อตัวจุดด่างดำใหม่ในอนาคตไปพร้อมกัน