1040x1040px_skin booster collection-02

SKIN BLISS HYDRO BOOSTER SERUM


PROVITAMIN B5

A member of the powerful B-complex vitamin family which also called Panthenol or Dexpanthenol and will transforms into vitamin B5 after skin absorbs Provitamin B5 from a skin care product to provide the benefits of moisturizing, soothing, healing and regenerating, in short, the properties to keep the skin soft, smooth and healthy.
Best known for being a humectant the substance that retain and preserve moisture, Provitamin B5 excellently helps to protect the skin’s barrier and prevent the irritation due to dryness.
.

กรดวิตามินรวมในตระกูลเดียวกับวิตามิน บี ซึ่งนอกจากจะมีอีกชื่อเรียกว่าแพนเธนอล (Panthenol) แล้วก็คือ กรดเด็กซ์แพนเธนอล (Dexpanthenol) โดยจะแปรรูปไปเป็นวิตามิน บี 5 หลังผิวดูดซับส่วนผสมโปรวิตามิน บี5 จากในสูตรของผลิตภัณฑ์ถนอมผิวใดๆ ที่ใช้ เพื่อนำไปก่อประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการป้อนความชุ่มชื่น, บรรเทาอาการระคายเคือง, เยียวยาความเสียหายต่างๆ ตลอดจนนำไปใช้ในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ อันล้วนเป็นสรรพคุณในการถนอมสุขภาพผิว ให้คงความนุ่มนวล เนียนละไม โปรวิตามิน บี5 ยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสารหล่อเลี้ยง และเก็บกักน้ำหล่อเลี้ยงผิว จึงมักถูกนำมาใช้ผสมสูตรผลิตภัณฑ์สำหรับมอบปฏิบัติการปกป้องสมรรถนะการทำงานของปราการผิว พร้อมกับป้องกันอาการระคายเคืองเพราะผิวแห้ง